Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 31. december 2007

9. januar 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

Mandag den 31. december 2007 steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 17,1 mia. euro. Stegningen skyldtes hovedsagelig kvartalsvise revalueringer samt en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 3,4 mia. euro til 153,8 mia. euro. Ændringen skyldtes primært virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,1 mia. euro til 96 mia. euro. Et fald på 0,3 mia. euro skyldtes, at transaktioner mere end udlignede den stigning, som skyldtes revalueringer. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,9 mia. euro til 676,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 1,2 mia. euro til 38,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 41,6 mia. euro til 525,3 mia. euro. En likviditetsabsorberende finjusterende markedsoperation på 150 mia. euro i form af tidsindskud fra modparter udløb mandag den 31. december 2007, mens en ny på 101,6 mia. euro blev afviklet samme dag.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 8,8 mia. euro (mod 1,9 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 44,2 mia. euro til 267,3 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 31. december 2007 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. revalueringer". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 568,236 pr. fine oz.

USD: 1,4721 pr. EUR

JPY: 164,93 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,0740 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.546 −17 17.069
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 135.171 119 −2.953
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.055 0 −195
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 126.116 119 −2.758
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 41.911 49 −1.305
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.827 220 −28
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.827 220 −28
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 637.176 69 0
5.1 Primære markedsoperationer 368.607 0 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 268.476 0 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 91 69 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 23.898 146 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 96.045 −335 229
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.063 −2 −26
9 Andre aktiver 324.609 100 −2.907
Aktiver i alt 1.511.244 344 10.082
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 676.677 −1.886 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 379.181 2.671 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 267.335 44.180 0
2.2 Indlånsfacilitet 8.831 6.935 0
2.3 Indskud med fast løbetid 101.580 −48.419 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.435 −25 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 126 −1 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 46.173 1.414 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 38.116 1.180 0
5.2 Andre forpligtelser 8.057 234 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 45.090 −418 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.490 230 −94
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.552 −93 −593
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.552 −93 −593
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.278 0 −120
10 Andre forpligtelser 124.377 −1.540 −5.460
11 Revalueringskonti 147.410 6 16.344
12 Kapital og reserver 68.890 −40 6
Passiver i alt 1.511.244 344 10.082

Medie- og pressehenvendelser