Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 31 декември 2007 г.

9 януари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

На 31 декември 2007 г., понеделник, увеличението със 17,1 млрд. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) отразява предимно корекциите вследствие на извършените през тримесечието преоценки, както и продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 3,4 млрд. EUR до 153,8 млрд. EUR. Промяната се дължи главно на ефекта на преоценката на активите и пасивите, извършвана на тримесечие.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. EUR до 96 млрд. EUR., с намаление от 0,3 млрд. EUR до голямата степен в резултат на транзакции, отколкото на корекциите от преоценките. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 1,9 млрд. EUR до 676,7 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 1,2 млрд. EUR до 38,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 41,6 млрд. EUR до 525,3 млрд. EUR. На 31 декември 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на операция за фино регулиране за изтегляне на ликвидност на стойност 150 млрд. EUR, извършена чрез набиране на срочни депозити, и същия ден бе договорена нова на стойност 101,6 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 8,8 млрд. EUR (при 1,9 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 44,2 млрд. EUR до 267,3 млрд. EUR.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата, златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всеки показател от баланса към 31 декември 2007 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 568,236 EUR за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,4721 за 1 EUR

Японска йена ― 164,93 за 1 EUR

Специални права на тираж ― 1,0740 EUR за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 201 546 −17 17 069
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 135 171 119 −2 953
2.1 Вземания от МВФ 9 055 0 −195
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 126 116 119 −2 758
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 41 911 49 −1 305
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 827 220 −28
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 827 220 −28
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 637 176 69 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 368 607 0 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 476 0 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 91 69 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 23 898 146 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 96 045 −335 229
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 063 −2 −26
9 Други активи 324 609 100 −2 907
Общо активи 1 511 244 344 10 082
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 676 677 −1 886 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 379 181 2 671 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 267 335 44 180 0
2.2 Депозитно улеснение 8 831 6 935 0
2.3 Срочни депозити 101 580 −48 419 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 435 −25 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 126 −1 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 46 173 1 414 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 38 116 1 180 0
5.2 Други задължения 8 057 234 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 45 090 −418 0
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 490 230 −94
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 552 −93 −593
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 552 −93 −593
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 278 0 −120
10 Други задължения 124 377 −1 540 −5 460
11 Сметки за преоценка 147 410 6 16 344
12 Капитал и резерви 68 890 −40 6
Общо пасиви 1 511 244 344 10 082

Данни за контакт за медиите