Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Hodnotenie systémov vysporiadania obchodov s cennými papiermi v pridružených krajinách v porovnaní so štandardmi platnými pre používanie systémov EÚ na vysporiadanie obchodov s cennými papiermi v úverových operáciách Eurosystému

28. januára 2004

Európska centrálna banka (ECB) dnes uverejní správu pod názvom „Assessment of accession countries’ securities settlement systems against the standards for the use of EU securities settlement systems in Eurosystem credit operations“ (Hodnotenie systémov vysporiadania obchodov s cennými papiermi v pridružených krajinách v porovnaní so štandardmi platnými pre používanie systémov EÚ na vysporiadanie obchodov s cennými papiermi v úverových operáciách Eurosystému)[1] (pdf 637 kB). Európsky menový inštitút v novembri 1997 stanovil deväť štandardov, ktorých splnenie bolo a je predpokladom použitia systémov vysporiadania obchodov s cennými papiermi v úverových operáciách Eurosystému. Tieto štandardy, ktoré boli uverejnené v januári 1998 a sú k dispozícii na internetovej stránke ECB (pdf 111 kB), tvoria nevyhnutný rámec na zmiernenie rizík spojených s vysporiadaním úverových operácií a s úschovou kolaterálu v ich priebehu.

Hlavným cieľom hodnotenia je pomôcť centrálnym bankám pridružených krajín určiť tie časti ich systémov vysporiadania obchodov s cennými papiermi, ktoré je potrebné zdokonaliť v záujme plynulého fungovania úverových operácií Eurosystému. Formálne hodnotenie spôsobilosti jednotlivých systémov vysporiadania obchodov s cennými papiermi na úverové operácie Eurosystému sa uskutoční vtedy, keď spôsob kolateralizácie týchto systémov splní podmienky úverových operácií Eurosystému.

Z hodnotenia vyplýva, že infraštruktúru systémov vysporiadania obchodov s cennými papiermi možno v mnohých pridružených krajinách už dnes považovať za relatívne primeranú. Takmer všetky z 21 hodnotených systémov vysporiadania obchodov s cennými papiermi možno za určitých prevádzkových podmienok považovať za vyhovujúce pre úverové operácie Eurosystému[2]. Treba však poznamenať, že systémy vysporiadania obchodov s cennými papiermi v pridružených krajinách nie sú na rovnakej úrovni. Väčšina krajín zaznamenala v priebehu posledného desaťročia výrazný vývoj infraštruktúry zúčtovania a vyrovnania obchodov s cennými papiermi. V niektorých krajinách vývoj infraštruktúry systémov vysporiadania obchodov s cennými papiermi v tomto čase brzdil nedostatok zdrojov a nízky objem obchodovania s cennými papiermi, čo sa nepriaznivo odrazilo na návratnosti počiatočných investičných nákladov. Mnohé ďalšie krajiny však zjavne využili skutočnosť, že boli nútené vybudovať úplne novú infraštruktúru. Vo väčšine krajín sa príslušné orgány dôsledne snažia o zosúladenie ich infraštruktúry s medzinárodne uznávanými štandardmi.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v správe, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke ECB (http://www.ecb.europa.eu). Tlačenú verziu si možno vyžiadať od ECB na doleuvedenej adrese.

  1. [1] Treba poznamenať, že pojem „pridružené krajiny“ v tomto kontexte označuje spolu dvanásť krajín, t.j. desať pristupujúcich krajín, ktoré vstúpia do EÚ v máji 2004, plus Bulharsko a Rumunsko.

  2. [2] Na Cypre v súčasnosti prebieha konverzia štátnych cenných papierov používaných v úverových operáciách centrálnej banky do zaknihovanej podoby a ich evidencia prechádza z Centrálnej banky Cypru na Centrálny depozitár a register (Central Depository and Central Registry – CDCR). Až do predpokladaného dokončenia projektu v roku 2004 by sa CDCR mohol používať na úverové operácie Eurosystému pod podmienkou, že cenné papiere sa zložia vopred, pričom vysporiadanie sa uskutoční bez prevodu finančných prostriedkov.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá