Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Ģenerālpadome

Ģenerālpadomes sastāvā ietilpst ECB prezidents, ECB viceprezidents un 27 ES dalībvalstu nacionālo centrālo banku (NCB) vadītāji.

Citiem vārdiem runājot, Ģenerālpadomi veido 19 euro zonas valstu un astoņu ārpus euro zonas esošo valstu pārstāvji.

Pārējie ECB Valdes locekļi, ES Padomes priekšsēdētājs un viens Eiropas Komisijas loceklis var apmeklēt Ģenerālpadomes sanāksmes, taču viņiem nav balsstiesību.

Pienākumi

Ģenerālpadomi var uzskatīt par pagaidu institūciju. Tā pilda no Eiropas Monetārā institūta pārņemtos uzdevumus, kas ECB jāveic Ekonomikas un monetārās savienības trešajā posmā, ņemot vērā, ka visas ES dalībvalstis vēl nav ieviesušas euro.
Ģenerālpadome arī palīdz

  • pildīt ECB padomdevēja funkcijas;
  • vākt statistisko informāciju;
  • sagatavot ECB gada pārskatu;
  • izstrādāt nepieciešamos noteikumus, lai standartizētu grāmatvedības uzskaiti un ziņojumus par NCB veiktajām operācijām;
  • veikt pasākumus saistībā ar ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas izveidi, kas nav noteikti Līgumā;
  • noteikt ECB darbinieku nodarbināšanas kārtību;
  • veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai neatsaucami fiksētu to dalībvalstu valūtu kursus attiecībā pret euro, uz kurām attiecas izņēmums.

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem Ģenerālpadomi likvidēs, kad visas ES dalībvalstis būs ieviesušas vienoto valūtu.

Locekļi

ECB prezidente

ECB viceprezidents

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, prezidents

Българска народна банка (Bulgarian National Bank), prezidents

Česká národní banka, prezidents

Danmarks Nationalbank, prezidents

Deutsche Bundesbank, prezidents

Eesti Pank, prezidents

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, prezidents

Bank of Greece, prezidents

Banco de España, prezidents

Banque de France, prezidents

Hrvatska narodna banka, prezidents

Banca d'Italia, prezidents

Central Bank of Cyprus, prezidents

Mārtiņš Kazāks

Latvijas Banka, prezidents

Lietuvos bankas, valdes priekšsēdētājs

Banque centrale du Luxembourg, prezidents

Magyar Nemzeti Bank, prezidents

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, prezidents

De Nederlandsche Bank, prezidents

Oesterreichische Nationalbank, prezidents

Narodowy Bank Polski, prezidents

Banco de Portugal, prezidents

Banca Națională a României, prezidents

Banka Slovenije, prezidents

Národná banka Slovenska, prezidents

Suomen Pankki - Finlands Bank, prezidents

Sveriges riksbank, prezidents

Visas šīs sadaļas lapas