Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

16. augusta 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 431 859 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 347 089 −256
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 612 18
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 266 477 −274
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 18 499 −844
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 596 2 572
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 21 596 2 572
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 695 576 −375
  5.1 Hlavné refinančné operácie 2 990 −394
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 692 567 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 19 19
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 39 636 −1 835
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 834 119 917
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 612 969 721
  7.2 Ostatné cenné papiere 221 150 196
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 398 0
9 Ostatné aktíva 264 306 −1 853
Aktíva spolu 4 676 077 −1 674
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 253 935 1 312
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 865 809 −41 329
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 323 584 −26 414
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 542 213 −14 915
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 12 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 572 1 579
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 413 082 30 908
  5.1 Verejná správa 279 563 27 979
  5.2 Ostatné záväzky 133 519 2 930
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 263 106 9 060
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 10 156 −607
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 330 −154
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 330 −154
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 798 0
10 Ostatné záväzky 264 361 −2 445
11 Účty precenenia 425 728 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 199 0
Pasíva spolu 4 676 077 −1 674