Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

16. august 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 431.859 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 347.089 −256
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.612 18
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 266.477 −274
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 18.499 −844
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.596 2.572
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.596 2.572
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 695.576 −375
  5.1 Primære markedsoperationer 2.990 −394
  5.2 Langfristede markedsoperationer 692.567 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 19 19
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 39.636 −1.835
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.834.119 917
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.612.969 721
  7.2 Andre værdipapirer 221.150 196
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.398 0
9 Andre aktiver 264.306 −1.853
Aktiver i alt 4.676.077 −1.674
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.253.935 1.312
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.865.809 −41.329
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.323.584 −26.414
  2.2 Indlånsfacilitet 542.213 −14.915
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 12 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.572 1.579
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 413.082 30.908
  5.1 Offentlig forvaltning og service 279.563 27.979
  5.2 Andre forpligtelser 133.519 2.930
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 263.106 9.060
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.156 −607
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 10.330 −154
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.330 −154
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.798 0
10 Andre forpligtelser 264.361 −2.445
11 Revalueringskonti 425.728 0
12 Kapital og reserver 107.199 0
Passiver i alt 4.676.077 −1.674