Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

16. avgust 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 431.859 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 347.089 −256
  2.1 Terjatve do MDS 80.612 18
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 266.477 −274
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 18.499 −844
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 21.596 2.572
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.596 2.572
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 695.576 −375
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.990 −394
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 692.567 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 19 19
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 39.636 −1.835
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.834.119 917
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.612.969 721
  7.2 Drugi vrednostni papirji 221.150 196
8 Javni dolg v eurih 23.398 0
9 Druga sredstva 264.306 −1.853
Skupaj sredstva 4.676.077 −1.674
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.253.935 1.312
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.865.809 −41.329
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.323.584 −26.414
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 542.213 −14.915
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 12 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 5.572 1.579
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 413.082 30.908
  5.1 Sektor država 279.563 27.979
  5.2 Druge obveznosti 133.519 2.930
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 263.106 9.060
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.156 −607
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.330 −154
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.330 −154
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.798 0
10 Druge obveznosti 264.361 −2.445
11 Računi prevrednotenja 425.728 0
12 Kapital in rezerve 107.199 0
Skupaj obveznosti 4.676.077 −1.674