Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 08 16
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 431 859 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 347 089 −256
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 612 18
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 266 477 −274
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 499 −844
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 596 2 572
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 596 2 572
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 695 576 −375
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 990 −394
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 692 567 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 19 19
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 39 636 −1 835
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 834 119 917
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 612 969 721
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 221 150 196
8 Valdžios skola eurais 23 398 0
9 Kitas turtas 264 306 −1 853
Visas turtas 4 676 077 −1 674
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 253 935 1 312
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 865 809 −41 329
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 323 584 −26 414
  2.2 Indėlių galimybė 542 213 −14 915
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 12 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 572 1 579
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 413 082 30 908
  5.1 Valdžiai 279 563 27 979
  5.2 Kiti įsipareigojimai 133 519 2 930
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 263 106 9 060
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 156 −607
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 330 −154
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 330 −154
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 798 0
10 Kiti įsipareigojimai 264 361 −2 445
11 Perkainojimo sąskaitos 425 728 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 199 0
Visi įsipareigojimai 4 676 077 −1 674