Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

16 augustus 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 431.859 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 347.089 −256
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.612 18
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 266.477 −274
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 18.499 −844
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.596 2.572
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 21.596 2.572
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 695.576 −375
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 2.990 −394
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 692.567 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 19 19
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 39.636 −1.835
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.834.119 917
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.612.969 721
  7.2 Overige effecten 221.150 196
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.398 0
9 Overige activa 264.306 −1.853
Totaal activa 4.676.077 −1.674
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.253.935 1.312
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.865.809 −41.329
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.323.584 −26.414
  2.2 Depositofaciliteit 542.213 −14.915
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 12 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.572 1.579
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 413.082 30.908
  5.1 Overheid 279.563 27.979
  5.2 Overige verplichtingen 133.519 2.930
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 263.106 9.060
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.156 −607
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.330 −154
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.330 −154
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.798 0
10 Overige passiva 264.361 −2.445
11 Herwaarderingsrekeningen 425.728 0
12 Kapitaal en reserves 107.199 0
Totaal passiva 4.676.077 −1.674