Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

16.08.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 431 859 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 347 089 −256
  2.1 SVF debitoru parādi 80 612 18
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 266 477 −274
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 18 499 −844
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21 596 2 572
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21 596 2 572
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 695 576 −375
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 2 990 −394
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 692 567 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 19 19
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 39 636 −1 835
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 834 119 917
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 612 969 721
  7.2 Pārējie vērtspapīri 221 150 196
8 Valdības parāds euro 23 398 0
9 Pārējie aktīvi 264 306 −1 853
Kopā aktīvi 4 676 077 −1 674
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 253 935 1 312
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 865 809 −41 329
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 323 584 −26 414
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 542 213 −14 915
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 12 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 5 572 1 579
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 413 082 30 908
  5.1 Saistības pret valdību 279 563 27 979
  5.2 Pārējās saistības 133 519 2 930
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 263 106 9 060
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 10 156 −607
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 330 −154
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 330 −154
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 798 0
10 Pārējās saistības 264 361 −2 445
11 Pārvērtēšanas konti 425 728 0
12 Kapitāls un rezerves 107 199 0
Kopā pasīvi 4 676 077 −1 674