Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

16 август 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 431 859 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 347 089 −256
  2.1 Вземания от МВФ 80 612 18
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 266 477 −274
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 499 −844
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 596 2 572
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 596 2 572
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 695 576 −375
  5.1 Основни операции по рефинансиране 2 990 −394
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 692 567 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 19 19
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 39 636 −1 835
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 834 119 917
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 612 969 721
  7.2 Други ценни книжа 221 150 196
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 398 0
9 Други активи 264 306 −1 853
Общо активи 4 676 077 −1 674
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 253 935 1 312
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 865 809 −41 329
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 323 584 −26 414
  2.2 Депозитно улеснение 542 213 −14 915
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 12 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 5 572 1 579
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 413 082 30 908
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 279 563 27 979
  5.2 Други задължения 133 519 2 930
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 263 106 9 060
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 156 −607
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 330 −154
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 330 −154
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 798 0
10 Други задължения 264 361 −2 445
11 Сметки за преоценка 425 728 0
12 Капитал и резерви 107 199 0
Общо пасиви 4 676 077 −1 674