Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

16. srpna 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 431 859 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 347 089 −256
  2.1 Pohledávky za MMF 80 612 18
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 266 477 −274
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 18 499 −844
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 596 2 572
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 596 2 572
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 695 576 −375
  5.1 Hlavní refinanční operace 2 990 −394
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 692 567 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 19 19
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 39 636 −1 835
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 834 119 917
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 612 969 721
  7.2 Ostatní cenné papíry 221 150 196
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 398 0
9 Ostatní aktiva 264 306 −1 853
Aktiva celkem 4 676 077 −1 674
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 253 935 1 312
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 865 809 −41 329
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 323 584 −26 414
  2.2 Vkladová facilita 542 213 −14 915
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 12 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 572 1 579
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 413 082 30 908
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 279 563 27 979
  5.2 Ostatní závazky 133 519 2 930
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 263 106 9 060
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 156 −607
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 330 −154
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 10 330 −154
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 798 0
10 Ostatní závazky 264 361 −2 445
11 Účty přecenění 425 728 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 199 0
Pasiva celkem 4 676 077 −1 674