Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

16 augusti 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 431.859 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 347.089 −256
  2.1 Fordringar på IMF 80.612 18
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 266.477 −274
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 18.499 −844
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.596 2.572
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.596 2.572
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 695.576 −375
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 2.990 −394
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 692.567 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 19 19
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 39.636 −1.835
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.834.119 917
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.612.969 721
  7.2 Övriga värdepapper 221.150 196
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.398 0
9 Övriga tillgångar 264.306 −1.853
Summa tillgångar 4.676.077 −1.674
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.253.935 1.312
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.865.809 −41.329
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.323.584 −26.414
  2.2 Inlåningsfacilitet 542.213 −14.915
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 12 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.572 1.579
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 413.082 30.908
  5.1 Offentliga sektorn 279.563 27.979
  5.2 Övriga skulder 133.519 2.930
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 263.106 9.060
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 10.156 −607
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.330 −154
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.330 −154
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.798 0
10 Övriga skulder 264.361 −2.445
11 Värderegleringskonton 425.728 0
12 Kapital och reserver 107.199 0
Summa skulder 4.676.077 −1.674