Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

16 sierpnia 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 431.859 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 347.089 −256
  2.1 Należności od MFW 80.612 18
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 266.477 −274
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 18.499 −844
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.596 2.572
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.596 2.572
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 695.576 −375
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 2.990 −394
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 692.567 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 19 19
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 39.636 −1.835
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.834.119 917
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.612.969 721
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 221.150 196
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.398 0
9 Pozostałe aktywa 264.306 −1.853
Aktywa razem 4.676.077 −1.674
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.253.935 1.312
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.865.809 −41.329
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.323.584 −26.414
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 542.213 −14.915
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 12 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.572 1.579
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 413.082 30.908
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 279.563 27.979
  5.2 Pozostałe zobowiązania 133.519 2.930
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 263.106 9.060
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 10.156 −607
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.330 −154
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.330 −154
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.798 0
10 Pozostałe pasywa 264.361 −2.445
11 Różnice z wyceny 425.728 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.199 0
Pasywa razem 4.676.077 −1.674