Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

10. mája 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 402 094 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 344 148 6
  2.1 Pohľadávky voči MMF 80 561 99
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 263 588 −93
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 19 272 252
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 446 −845
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 446 −845
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 723 996 −349
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 394 −349
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 718 602 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 39 493 1 297
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 859 513 1 621
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 628 052 3 245
  7.2 Ostatné cenné papiere 231 461 −1 625
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 910 0
9 Ostatné aktíva 254 505 −523
Aktíva spolu 4 685 377 1 459
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 226 646 −2 328
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 041 231 3 609
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 435 941 32 085
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 605 289 −28 389
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 −88
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 243 164
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 328 417 3 066
  5.1 Verejná správa 206 833 3 708
  5.2 Ostatné záväzky 121 585 −642
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 242 732 −5 729
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 679 757
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 580 339
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 580 339
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 57 459 0
10 Ostatné záväzky 259 859 1 561
11 Účty precenenia 397 340 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 107 190 18
Pasíva spolu 4 685 377 1 459