Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

10. května 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 402 094 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 344 148 6
  2.1 Pohledávky za MMF 80 561 99
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 263 588 −93
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 272 252
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 446 −845
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 446 −845
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 723 996 −349
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 394 −349
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 718 602 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 39 493 1 297
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 859 513 1 621
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 628 052 3 245
  7.2 Ostatní cenné papíry 231 461 −1 625
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 910 0
9 Ostatní aktiva 254 505 −523
Aktiva celkem 4 685 377 1 459
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 226 646 −2 328
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 041 231 3 609
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 435 941 32 085
  2.2 Vkladová facilita 605 289 −28 389
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −88
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 243 164
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 328 417 3 066
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 206 833 3 708
  5.2 Ostatní závazky 121 585 −642
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 242 732 −5 729
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 679 757
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 580 339
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 12 580 339
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 459 0
10 Ostatní závazky 259 859 1 561
11 Účty přecenění 397 340 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 190 18
Pasiva celkem 4 685 377 1 459