Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 05 10
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 402 094 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 344 148 6
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 561 99
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 263 588 −93
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 272 252
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 446 −845
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 446 −845
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 723 996 −349
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 394 −349
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 718 602 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 39 493 1 297
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 859 513 1 621
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 628 052 3 245
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 231 461 −1 625
8 Valdžios skola eurais 23 910 0
9 Kitas turtas 254 505 −523
Visas turtas 4 685 377 1 459
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 226 646 −2 328
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 041 231 3 609
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 435 941 32 085
  2.2 Indėlių galimybė 605 289 −28 389
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −88
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 243 164
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 328 417 3 066
  5.1 Valdžiai 206 833 3 708
  5.2 Kiti įsipareigojimai 121 585 −642
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 242 732 −5 729
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 679 757
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 580 339
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 580 339
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 459 0
10 Kiti įsipareigojimai 259 859 1 561
11 Perkainojimo sąskaitos 397 340 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 190 18
Visi įsipareigojimai 4 685 377 1 459