Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

10 mei 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 402.094 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 344.148 6
  2.1 Vorderingen op het IMF 80.561 99
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 263.588 −93
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.272 252
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.446 −845
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 18.446 −845
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 723.996 −349
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.394 −349
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 718.602 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 39.493 1.297
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.859.513 1.621
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.628.052 3.245
  7.2 Overige effecten 231.461 −1.625
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.910 0
9 Overige activa 254.505 −523
Totaal activa 4.685.377 1.459
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.226.646 −2.328
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.041.231 3.609
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.435.941 32.085
  2.2 Depositofaciliteit 605.289 −28.389
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −88
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.243 164
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 328.417 3.066
  5.1 Overheid 206.833 3.708
  5.2 Overige verplichtingen 121.585 −642
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 242.732 −5.729
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.679 757
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.580 339
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.580 339
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 57.459 0
10 Overige passiva 259.859 1.561
11 Herwaarderingsrekeningen 397.340 0
12 Kapitaal en reserves 107.190 18
Totaal passiva 4.685.377 1.459