Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

10. maj 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 402.094 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 344.148 6
  2.1 Terjatve do MDS 80.561 99
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 263.588 −93
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.272 252
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.446 −845
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.446 −845
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 723.996 −349
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.394 −349
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 718.602 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 39.493 1.297
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.859.513 1.621
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.628.052 3.245
  7.2 Drugi vrednostni papirji 231.461 −1.625
8 Javni dolg v eurih 23.910 0
9 Druga sredstva 254.505 −523
Skupaj sredstva 4.685.377 1.459
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.226.646 −2.328
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.041.231 3.609
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.435.941 32.085
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 605.289 −28.389
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −88
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 5.243 164
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 328.417 3.066
  5.1 Sektor država 206.833 3.708
  5.2 Druge obveznosti 121.585 −642
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 242.732 −5.729
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.679 757
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.580 339
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 12.580 339
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 57.459 0
10 Druge obveznosti 259.859 1.561
11 Računi prevrednotenja 397.340 0
12 Kapital in rezerve 107.190 18
Skupaj obveznosti 4.685.377 1.459