Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

10 maja 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 402.094 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 344.148 6
  2.1 Należności od MFW 80.561 99
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 263.588 −93
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.272 252
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.446 −845
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.446 −845
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 723.996 −349
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.394 −349
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 718.602 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 39.493 1.297
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.859.513 1.621
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.628.052 3.245
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 231.461 −1.625
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.910 0
9 Pozostałe aktywa 254.505 −523
Aktywa razem 4.685.377 1.459
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.226.646 −2.328
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.041.231 3.609
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.435.941 32.085
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 605.289 −28.389
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −88
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.243 164
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 328.417 3.066
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 206.833 3.708
  5.2 Pozostałe zobowiązania 121.585 −642
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 242.732 −5.729
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.679 757
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.580 339
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.580 339
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.459 0
10 Pozostałe pasywa 259.859 1.561
11 Różnice z wyceny 397.340 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 107.190 18
Pasywa razem 4.685.377 1.459