Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

10 май 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 402 094 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 344 148 6
  2.1 Вземания от МВФ 80 561 99
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 263 588 −93
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 272 252
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 446 −845
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 446 −845
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 723 996 −349
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 394 −349
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 718 602 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 39 493 1 297
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 859 513 1 621
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 628 052 3 245
  7.2 Други ценни книжа 231 461 −1 625
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 910 0
9 Други активи 254 505 −523
Общо активи 4 685 377 1 459
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 226 646 −2 328
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 041 231 3 609
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 435 941 32 085
  2.2 Депозитно улеснение 605 289 −28 389
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −88
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 5 243 164
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 328 417 3 066
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 206 833 3 708
  5.2 Други задължения 121 585 −642
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 242 732 −5 729
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 679 757
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 580 339
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 580 339
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 57 459 0
10 Други задължения 259 859 1 561
11 Сметки за преоценка 397 340 0
12 Капитал и резерви 107 190 18
Общо пасиви 4 685 377 1 459