Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

10.05.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 402 094 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 344 148 6
  2.1 SVF debitoru parādi 80 561 99
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 263 588 −93
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 272 252
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 446 −845
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 446 −845
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 723 996 −349
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 394 −349
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 718 602 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 39 493 1 297
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 859 513 1 621
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 628 052 3 245
  7.2 Pārējie vērtspapīri 231 461 −1 625
8 Valdības parāds euro 23 910 0
9 Pārējie aktīvi 254 505 −523
Kopā aktīvi 4 685 377 1 459
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 226 646 −2 328
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 041 231 3 609
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 435 941 32 085
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 605 289 −28 389
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −88
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 5 243 164
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 328 417 3 066
  5.1 Saistības pret valdību 206 833 3 708
  5.2 Pārējās saistības 121 585 −642
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 242 732 −5 729
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 679 757
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 580 339
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12 580 339
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 57 459 0
10 Pārējās saistības 259 859 1 561
11 Pārvērtēšanas konti 397 340 0
12 Kapitāls un rezerves 107 190 18
Kopā pasīvi 4 685 377 1 459