Eurosystemets konsoliderade balansräkning

10 maj 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 402.094 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 344.148 6
  2.1 Fordringar på IMF 80.561 99
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 263.588 −93
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.272 252
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.446 −845
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.446 −845
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 723.996 −349
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.394 −349
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 718.602 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 39.493 1.297
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.859.513 1.621
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.628.052 3.245
  7.2 Övriga värdepapper 231.461 −1.625
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.910 0
9 Övriga tillgångar 254.505 −523
Summa tillgångar 4.685.377 1.459
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.226.646 −2.328
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.041.231 3.609
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.435.941 32.085
  2.2 Inlåningsfacilitet 605.289 −28.389
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −88
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.243 164
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 328.417 3.066
  5.1 Offentliga sektorn 206.833 3.708
  5.2 Övriga skulder 121.585 −642
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 242.732 −5.729
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.679 757
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.580 339
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 12.580 339
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.459 0
10 Övriga skulder 259.859 1.561
11 Värderegleringskonton 397.340 0
12 Kapital och reserver 107.190 18
Summa skulder 4.685.377 1.459