Eurosystemets konsoliderede balance

10. maj 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 402.094 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 344.148 6
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.561 99
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 263.588 −93
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.272 252
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.446 −845
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.446 −845
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 723.996 −349
  5.1 Primære markedsoperationer 5.394 −349
  5.2 Langfristede markedsoperationer 718.602 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 39.493 1.297
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.859.513 1.621
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.628.052 3.245
  7.2 Andre værdipapirer 231.461 −1.625
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.910 0
9 Andre aktiver 254.505 −523
Aktiver i alt 4.685.377 1.459
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.226.646 −2.328
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.041.231 3.609
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.435.941 32.085
  2.2 Indlånsfacilitet 605.289 −28.389
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 0 −88
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.243 164
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 328.417 3.066
  5.1 Offentlig forvaltning og service 206.833 3.708
  5.2 Andre forpligtelser 121.585 −642
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 242.732 −5.729
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 6.679 757
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 12.580 339
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.580 339
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 57.459 0
10 Andre forpligtelser 259.859 1.561
11 Revalueringskonti 397.340 0
12 Kapital og reserver 107.190 18
Passiver i alt 4.685.377 1.459