Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

15 maart 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 389.772 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 329.344 824
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.901 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 252.443 825
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.497 −1.490
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.736 −3.841
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 19.736 −3.841
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 728.715 225
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 6.093 323
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 722.621 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 −99
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 36.117 −1.569
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.878.069 −5.061
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.639.074 −4.084
  7.2 Overige effecten 238.995 −977
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.897 0
9 Overige activa 255.441 176
Totaal activa 4.680.588 −10.737
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.213.299 −294
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.994.994 −49.617
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.403.450 −9.312
  2.2 Depositofaciliteit 591.502 −40.305
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 43 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.748 −2.827
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 398.713 49.575
  5.1 Overheid 272.307 52.908
  5.2 Overige verplichtingen 126.406 −3.333
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 255.506 −6.671
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.605 −1.331
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.092 243
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.092 243
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.510 0
10 Overige passiva 256.858 −1.110
11 Herwaarderingsrekeningen 376.057 0
12 Kapitaal en reserves 106.205 1.294
Totaal passiva 4.680.588 −10.737