Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

15. marca 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 389 772 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 329 344 824
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 901 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 252 443 825
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 19 497 −1 490
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 736 −3 841
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 736 −3 841
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 728 715 225
  5.1 Hlavné refinančné operácie 6 093 323
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 722 621 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 −99
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 36 117 −1 569
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 878 069 −5 061
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 639 074 −4 084
  7.2 Ostatné cenné papiere 238 995 −977
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 897 0
9 Ostatné aktíva 255 441 176
Aktíva spolu 4 680 588 −10 737
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 213 299 −294
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 994 994 −49 617
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 403 450 −9 312
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 591 502 −40 305
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 43 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 748 −2 827
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 398 713 49 575
  5.1 Verejná správa 272 307 52 908
  5.2 Ostatné záväzky 126 406 −3 333
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 255 506 −6 671
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 605 −1 331
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 092 243
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 092 243
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 510 0
10 Ostatné záväzky 256 858 −1 110
11 Účty precenenia 376 057 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 106 205 1 294
Pasíva spolu 4 680 588 −10 737