Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

15. marec 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 389.772 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 329.344 824
  2.1 Terjatve do MDS 76.901 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 252.443 825
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.497 −1.490
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.736 −3.841
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.736 −3.841
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 728.715 225
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 6.093 323
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 722.621 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1 −99
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 36.117 −1.569
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.878.069 −5.061
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.639.074 −4.084
  7.2 Drugi vrednostni papirji 238.995 −977
8 Javni dolg v eurih 23.897 0
9 Druga sredstva 255.441 176
Skupaj sredstva 4.680.588 −10.737
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.213.299 −294
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.994.994 −49.617
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.403.450 −9.312
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 591.502 −40.305
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 43 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.748 −2.827
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 398.713 49.575
  5.1 Sektor država 272.307 52.908
  5.2 Druge obveznosti 126.406 −3.333
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 255.506 −6.671
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.605 −1.331
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.092 243
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.092 243
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.510 0
10 Druge obveznosti 256.858 −1.110
11 Računi prevrednotenja 376.057 0
12 Kapital in rezerve 106.205 1.294
Skupaj obveznosti 4.680.588 −10.737