Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

15. března 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 389 772 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 329 344 824
  2.1 Pohledávky za MMF 76 901 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 252 443 825
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 497 −1 490
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 736 −3 841
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 736 −3 841
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 728 715 225
  5.1 Hlavní refinanční operace 6 093 323
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 722 621 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 1 −99
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 36 117 −1 569
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 878 069 −5 061
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 639 074 −4 084
  7.2 Ostatní cenné papíry 238 995 −977
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 897 0
9 Ostatní aktiva 255 441 176
Aktiva celkem 4 680 588 −10 737
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 213 299 −294
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 994 994 −49 617
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 403 450 −9 312
  2.2 Vkladová facilita 591 502 −40 305
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 43 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 748 −2 827
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 398 713 49 575
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 272 307 52 908
  5.2 Ostatní závazky 126 406 −3 333
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 255 506 −6 671
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 605 −1 331
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 092 243
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 10 092 243
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 510 0
10 Ostatní závazky 256 858 −1 110
11 Účty přecenění 376 057 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 106 205 1 294
Pasiva celkem 4 680 588 −10 737