Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

15 март 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 389 772 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 329 344 824
  2.1 Вземания от МВФ 76 901 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 252 443 825
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 497 −1 490
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 736 −3 841
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 736 −3 841
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 728 715 225
  5.1 Основни операции по рефинансиране 6 093 323
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 722 621 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 1 −99
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 36 117 −1 569
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 878 069 −5 061
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 639 074 −4 084
  7.2 Други ценни книжа 238 995 −977
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 897 0
9 Други активи 255 441 176
Общо активи 4 680 588 −10 737
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 213 299 −294
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 994 994 −49 617
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 403 450 −9 312
  2.2 Депозитно улеснение 591 502 −40 305
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 43 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 748 −2 827
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 398 713 49 575
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 272 307 52 908
  5.2 Други задължения 126 406 −3 333
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 255 506 −6 671
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 605 −1 331
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 092 243
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 092 243
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 510 0
10 Други задължения 256 858 −1 110
11 Сметки за преоценка 376 057 0
12 Капитал и резерви 106 205 1 294
Общо пасиви 4 680 588 −10 737