Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 03 15
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 389 772 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 329 344 824
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 901 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 252 443 825
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 497 −1 490
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 736 −3 841
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 736 −3 841
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 728 715 225
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 6 093 323
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 722 621 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 1 −99
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 36 117 −1 569
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 878 069 −5 061
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 639 074 −4 084
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 238 995 −977
8 Valdžios skola eurais 23 897 0
9 Kitas turtas 255 441 176
Visas turtas 4 680 588 −10 737
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 213 299 −294
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 994 994 −49 617
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 403 450 −9 312
  2.2 Indėlių galimybė 591 502 −40 305
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 43 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 748 −2 827
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 398 713 49 575
  5.1 Valdžiai 272 307 52 908
  5.2 Kiti įsipareigojimai 126 406 −3 333
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 255 506 −6 671
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 605 −1 331
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 092 243
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 092 243
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 510 0
10 Kiti įsipareigojimai 256 858 −1 110
11 Perkainojimo sąskaitos 376 057 0
12 Kapitalas ir rezervai 106 205 1 294
Visi įsipareigojimai 4 680 588 −10 737