Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

15 mars 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 389.772 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 329.344 824
  2.1 Fordringar på IMF 76.901 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 252.443 825
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 19.497 −1.490
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.736 −3.841
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.736 −3.841
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 728.715 225
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 6.093 323
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 722.621 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 1 −99
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 36.117 −1.569
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.878.069 −5.061
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.639.074 −4.084
  7.2 Övriga värdepapper 238.995 −977
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.897 0
9 Övriga tillgångar 255.441 176
Summa tillgångar 4.680.588 −10.737
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.213.299 −294
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.994.994 −49.617
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.403.450 −9.312
  2.2 Inlåningsfacilitet 591.502 −40.305
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 43 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.748 −2.827
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 398.713 49.575
  5.1 Offentliga sektorn 272.307 52.908
  5.2 Övriga skulder 126.406 −3.333
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 255.506 −6.671
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.605 −1.331
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.092 243
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.092 243
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.510 0
10 Övriga skulder 256.858 −1.110
11 Värderegleringskonton 376.057 0
12 Kapital och reserver 106.205 1.294
Summa skulder 4.680.588 −10.737