Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

15.03.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 389 772 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 329 344 824
  2.1 SVF debitoru parādi 76 901 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 252 443 825
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 19 497 −1 490
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 736 −3 841
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 736 −3 841
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 728 715 225
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 6 093 323
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 722 621 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 −99
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 36 117 −1 569
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 878 069 −5 061
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 639 074 −4 084
  7.2 Pārējie vērtspapīri 238 995 −977
8 Valdības parāds euro 23 897 0
9 Pārējie aktīvi 255 441 176
Kopā aktīvi 4 680 588 −10 737
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 213 299 −294
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 994 994 −49 617
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 403 450 −9 312
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 591 502 −40 305
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 43 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 748 −2 827
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 398 713 49 575
  5.1 Saistības pret valdību 272 307 52 908
  5.2 Pārējās saistības 126 406 −3 333
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 255 506 −6 671
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 605 −1 331
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 092 243
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 092 243
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 510 0
10 Pārējās saistības 256 858 −1 110
11 Pārvērtēšanas konti 376 057 0
12 Kapitāls un rezerves 106 205 1 294
Kopā pasīvi 4 680 588 −10 737