Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

15 marca 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 389.772 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 329.344 824
  2.1 Należności od MFW 76.901 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 252.443 825
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 19.497 −1.490
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.736 −3.841
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.736 −3.841
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 728.715 225
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 6.093 323
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 722.621 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 1 −99
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 36.117 −1.569
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.878.069 −5.061
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.639.074 −4.084
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 238.995 −977
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.897 0
9 Pozostałe aktywa 255.441 176
Aktywa razem 4.680.588 −10.737
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.213.299 −294
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.994.994 −49.617
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.403.450 −9.312
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 591.502 −40.305
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 43 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.748 −2.827
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 398.713 49.575
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 272.307 52.908
  5.2 Pozostałe zobowiązania 126.406 −3.333
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 255.506 −6.671
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.605 −1.331
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.092 243
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.092 243
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.510 0
10 Pozostałe pasywa 256.858 −1.110
11 Różnice z wyceny 376.057 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 106.205 1.294
Pasywa razem 4.680.588 −10.737