Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

15. marts 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 389.772 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 329.344 824
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.901 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 252.443 825
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.497 −1.490
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.736 −3.841
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.736 −3.841
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 728.715 225
  5.1 Primære markedsoperationer 6.093 323
  5.2 Langfristede markedsoperationer 722.621 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 −99
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 36.117 −1.569
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.878.069 −5.061
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.639.074 −4.084
  7.2 Andre værdipapirer 238.995 −977
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.897 0
9 Andre aktiver 255.441 176
Aktiver i alt 4.680.588 −10.737
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.213.299 −294
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.994.994 −49.617
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.403.450 −9.312
  2.2 Indlånsfacilitet 591.502 −40.305
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 43 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.748 −2.827
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 398.713 49.575
  5.1 Offentlig forvaltning og service 272.307 52.908
  5.2 Andre forpligtelser 126.406 −3.333
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 255.506 −6.671
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 5.605 −1.331
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 10.092 243
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.092 243
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.510 0
10 Andre forpligtelser 256.858 −1.110
11 Revalueringskonti 376.057 0
12 Kapital og reserver 106.205 1.294
Passiver i alt 4.680.588 −10.737