Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

08.02.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 389 768 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 328 188 1 250
  2.1 SVF debitoru parādi 76 815 −82
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 251 372 1 332
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21 256 −409
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20 173 −2 136
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20 173 −2 136
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 728 772 −1 203
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 5 423 −1 150
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 723 299 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 50 −52
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 33 855 −1 622
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 892 668 2 444
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 646 756 2 227
  7.2 Pārējie vērtspapīri 245 912 217
8 Valdības parāds euro 23 897 0
9 Pārējie aktīvi 257 888 2 636
Kopā aktīvi 4 696 466 960
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 208 292 −925
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 024 866 9 740
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 366 238 24 328
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 658 593 −14 427
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 35 −160
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 7 644 −831
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 355 006 −1 263
  5.1 Saistības pret valdību 232 395 1 787
  5.2 Pārējās saistības 122 611 −3 050
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 290 586 −7 583
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 777 587
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 933 233
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 933 233
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 510 0
10 Pārējās saistības 255 556 1 003
11 Pārvērtēšanas konti 376 057 0
12 Kapitāls un rezerves 104 238 −1
Kopā pasīvi 4 696 466 960