Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

8 lutego 2019
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 389.768 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 328.188 1.250
  2.1 Należności od MFW 76.815 −82
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 251.372 1.332
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 21.256 −409
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.173 −2.136
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.173 −2.136
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 728.772 −1.203
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 5.423 −1.150
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 723.299 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 50 −52
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 33.855 −1.622
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.892.668 2.444
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.646.756 2.227
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 245.912 217
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 23.897 0
9 Pozostałe aktywa 257.888 2.636
Aktywa razem 4.696.466 960
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.208.292 −925
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.024.866 9.740
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.366.238 24.328
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 658.593 −14.427
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 35 −160
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.644 −831
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 355.006 −1.263
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 232.395 1.787
  5.2 Pozostałe zobowiązania 122.611 −3.050
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 290.586 −7.583
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.777 587
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.933 233
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.933 233
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.510 0
10 Pozostałe pasywa 255.556 1.003
11 Różnice z wyceny 376.057 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 104.238 −1
Pasywa razem 4.696.466 960