Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

8. února 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 389 768 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 328 188 1 250
  2.1 Pohledávky za MMF 76 815 −82
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 251 372 1 332
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 256 −409
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 173 −2 136
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 173 −2 136
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 728 772 −1 203
  5.1 Hlavní refinanční operace 5 423 −1 150
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 723 299 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 50 −52
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 855 −1 622
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 892 668 2 444
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 646 756 2 227
  7.2 Ostatní cenné papíry 245 912 217
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 897 0
9 Ostatní aktiva 257 888 2 636
Aktiva celkem 4 696 466 960
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 208 292 −925
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 024 866 9 740
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 366 238 24 328
  2.2 Vkladová facilita 658 593 −14 427
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 35 −160
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 644 −831
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 355 006 −1 263
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 232 395 1 787
  5.2 Ostatní závazky 122 611 −3 050
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 290 586 −7 583
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 777 587
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 933 233
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 9 933 233
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 510 0
10 Ostatní závazky 255 556 1 003
11 Účty přecenění 376 057 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 238 −1
Pasiva celkem 4 696 466 960