Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 02 08
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 389 768 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 328 188 1 250
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 815 −82
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 251 372 1 332
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 256 −409
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 173 −2 136
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 173 −2 136
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 728 772 −1 203
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 423 −1 150
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 723 299 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 50 −52
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 855 −1 622
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 892 668 2 444
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 646 756 2 227
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 245 912 217
8 Valdžios skola eurais 23 897 0
9 Kitas turtas 257 888 2 636
Visas turtas 4 696 466 960
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 208 292 −925
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 024 866 9 740
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 366 238 24 328
  2.2 Indėlių galimybė 658 593 −14 427
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 35 −160
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 644 −831
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 355 006 −1 263
  5.1 Valdžiai 232 395 1 787
  5.2 Kiti įsipareigojimai 122 611 −3 050
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 290 586 −7 583
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 777 587
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 933 233
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 933 233
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 510 0
10 Kiti įsipareigojimai 255 556 1 003
11 Perkainojimo sąskaitos 376 057 0
12 Kapitalas ir rezervai 104 238 −1
Visi įsipareigojimai 4 696 466 960