Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

8 februari 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 389.768 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 328.188 1.250
  2.1 Fordringar på IMF 76.815 −82
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 251.372 1.332
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.256 −409
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.173 −2.136
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.173 −2.136
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 728.772 −1.203
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 5.423 −1.150
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 723.299 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 50 −52
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 33.855 −1.622
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.892.668 2.444
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.646.756 2.227
  7.2 Övriga värdepapper 245.912 217
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.897 0
9 Övriga tillgångar 257.888 2.636
Summa tillgångar 4.696.466 960
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.208.292 −925
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.024.866 9.740
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.366.238 24.328
  2.2 Inlåningsfacilitet 658.593 −14.427
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 35 −160
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.644 −831
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 355.006 −1.263
  5.1 Offentliga sektorn 232.395 1.787
  5.2 Övriga skulder 122.611 −3.050
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 290.586 −7.583
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.777 587
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.933 233
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 9.933 233
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.510 0
10 Övriga skulder 255.556 1.003
11 Värderegleringskonton 376.057 0
12 Kapital och reserver 104.238 −1
Summa skulder 4.696.466 960