Menu

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

8 februari 2019
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 389.768 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 328.188 1.250
  2.1 Vorderingen op het IMF 76.815 −82
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 251.372 1.332
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.256 −409
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.173 −2.136
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 20.173 −2.136
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 728.772 −1.203
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 5.423 −1.150
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 723.299 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 50 −52
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 33.855 −1.622
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.892.668 2.444
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.646.756 2.227
  7.2 Overige effecten 245.912 217
8 Overheidsschuld, luidende in euro 23.897 0
9 Overige activa 257.888 2.636
Totaal activa 4.696.466 960
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.208.292 −925
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.024.866 9.740
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.366.238 24.328
  2.2 Depositofaciliteit 658.593 −14.427
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 35 −160
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.644 −831
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 355.006 −1.263
  5.1 Overheid 232.395 1.787
  5.2 Overige verplichtingen 122.611 −3.050
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 290.586 −7.583
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.777 587
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.933 233
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.933 233
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.510 0
10 Overige passiva 255.556 1.003
11 Herwaarderingsrekeningen 376.057 0
12 Kapitaal en reserves 104.238 −1
Totaal passiva 4.696.466 960