Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

8. februar 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 389.768 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 328.188 1.250
  2.1 Terjatve do MDS 76.815 −82
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 251.372 1.332
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 21.256 −409
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 20.173 −2.136
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.173 −2.136
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 728.772 −1.203
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 5.423 −1.150
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 723.299 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 50 −52
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 33.855 −1.622
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.892.668 2.444
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.646.756 2.227
  7.2 Drugi vrednostni papirji 245.912 217
8 Javni dolg v eurih 23.897 0
9 Druga sredstva 257.888 2.636
Skupaj sredstva 4.696.466 960
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.208.292 −925
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.024.866 9.740
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.366.238 24.328
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 658.593 −14.427
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 35 −160
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 7.644 −831
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 355.006 −1.263
  5.1 Sektor država 232.395 1.787
  5.2 Druge obveznosti 122.611 −3.050
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 290.586 −7.583
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.777 587
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.933 233
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.933 233
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.510 0
10 Druge obveznosti 255.556 1.003
11 Računi prevrednotenja 376.057 0
12 Kapital in rezerve 104.238 −1
Skupaj obveznosti 4.696.466 960