Menu

Eurosystemets konsoliderede balance

8. februar 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 389.768 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 328.188 1.250
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 76.815 −82
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 251.372 1.332
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 21.256 −409
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.173 −2.136
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.173 −2.136
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 728.772 −1.203
  5.1 Primære markedsoperationer 5.423 −1.150
  5.2 Langfristede markedsoperationer 723.299 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 50 −52
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 33.855 −1.622
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.892.668 2.444
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.646.756 2.227
  7.2 Andre værdipapirer 245.912 217
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.897 0
9 Andre aktiver 257.888 2.636
Aktiver i alt 4.696.466 960
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.208.292 −925
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.024.866 9.740
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.366.238 24.328
  2.2 Indlånsfacilitet 658.593 −14.427
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 35 −160
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.644 −831
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 355.006 −1.263
  5.1 Offentlig forvaltning og service 232.395 1.787
  5.2 Andre forpligtelser 122.611 −3.050
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 290.586 −7.583
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 7.777 587
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 9.933 233
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.933 233
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.510 0
10 Andre forpligtelser 255.556 1.003
11 Revalueringskonti 376.057 0
12 Kapital og reserver 104.238 −1
Passiver i alt 4.696.466 960