Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

8 февруари 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 389 768 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 328 188 1 250
  2.1 Вземания от МВФ 76 815 −82
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 251 372 1 332
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 21 256 −409
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 173 −2 136
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 173 −2 136
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 728 772 −1 203
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 423 −1 150
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 723 299 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 50 −52
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 33 855 −1 622
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 892 668 2 444
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 646 756 2 227
  7.2 Други ценни книжа 245 912 217
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 897 0
9 Други активи 257 888 2 636
Общо активи 4 696 466 960
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 208 292 −925
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 024 866 9 740
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 366 238 24 328
  2.2 Депозитно улеснение 658 593 −14 427
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 35 −160
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 7 644 −831
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 355 006 −1 263
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 232 395 1 787
  5.2 Други задължения 122 611 −3 050
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 290 586 −7 583
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 777 587
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 933 233
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 933 233
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 510 0
10 Други задължения 255 556 1 003
11 Сметки за преоценка 376 057 0
12 Капитал и резерви 104 238 −1
Общо пасиви 4 696 466 960