Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

8. februára 2019
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 389 768 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 328 188 1 250
  2.1 Pohľadávky voči MMF 76 815 −82
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 251 372 1 332
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 256 −409
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 173 −2 136
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 173 −2 136
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 728 772 −1 203
  5.1 Hlavné refinančné operácie 5 423 −1 150
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 723 299 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 50 −52
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 33 855 −1 622
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 892 668 2 444
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 646 756 2 227
  7.2 Ostatné cenné papiere 245 912 217
8 Dlh verejnej správy v eurách 23 897 0
9 Ostatné aktíva 257 888 2 636
Aktíva spolu 4 696 466 960
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 208 292 −925
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 024 866 9 740
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 366 238 24 328
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 658 593 −14 427
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 35 −160
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 644 −831
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 355 006 −1 263
  5.1 Verejná správa 232 395 1 787
  5.2 Ostatné záväzky 122 611 −3 050
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 290 586 −7 583
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 777 587
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 933 233
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 933 233
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 510 0
10 Ostatné záväzky 255 556 1 003
11 Účty precenenia 376 057 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 238 −1
Pasíva spolu 4 696 466 960