Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

07.09.2018.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 373 202 −1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 317 000 197
  2.1 SVF debitoru parādi 73 955 14
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 243 046 183
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 705 −61
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 194 1 179
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 194 1 179
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 742 700 1 082
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 617 1 077
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 739 048 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 35 5
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 31 408 558
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 858 068 9 523
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 602 571 9 522
  7.2 Pārējie vērtspapīri 255 496 1
8 Valdības parāds euro 24 461 0
9 Pārējie aktīvi 247 226 119
Kopā aktīvi 4 633 963 12 597
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 193 699 685
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 048 041 23 249
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 356 426 1 144
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 691 414 22 630
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 202 −525
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 8 367 3 139
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 350 602 −9 124
  5.1 Saistības pret valdību 224 896 −16 326
  5.2 Pārējās saistības 125 705 7 202
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 257 386 −10 115
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 301 358
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 992 −169
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9 992 −169
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 138 0
10 Pārējās saistības 237 606 4 575
11 Pārvērtēšanas konti 360 413 0
12 Kapitāls un rezerves 104 419 0
Kopā pasīvi 4 633 963 12 597