Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

7 Σεπτεμβρίου 2018
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 373.202 −1
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 317.000 197
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 73.955 14
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 243.046 183
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 20.705 −61
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.194 1.179
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.194 1.179
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 742.700 1.082
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 3.617 1.077
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 739.048 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 35 5
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 31.408 558
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.858.068 9.523
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.602.571 9.522
  7.2 Λοιποί τίτλοι 255.496 1
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 24.461 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 247.226 119
Σύνολο ενεργητικού 4.633.963 12.597
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.193.699 685
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.048.041 23.249
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.356.426 1.144
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 691.414 22.630
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 202 −525
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 8.367 3.139
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 350.602 −9.124
  5.1 Γενική κυβέρνηση 224.896 −16.326
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 125.705 7.202
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 257.386 −10.115
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 7.301 358
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.992 −169
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.992 −169
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.138 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 237.606 4.575
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 360.413 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 104.419 0
Σύνολο παθητικού 4.633.963 12.597