Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

7. září 2018
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 373 202 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 317 000 197
  2.1 Pohledávky za MMF 73 955 14
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 243 046 183
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 705 −61
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 194 1 179
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 194 1 179
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 742 700 1 082
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 617 1 077
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 739 048 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 35 5
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 408 558
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 858 068 9 523
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 602 571 9 522
  7.2 Ostatní cenné papíry 255 496 1
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 24 461 0
9 Ostatní aktiva 247 226 119
Aktiva celkem 4 633 963 12 597
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 193 699 685
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 048 041 23 249
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 356 426 1 144
  2.2 Vkladová facilita 691 414 22 630
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 202 −525
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 367 3 139
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 350 602 −9 124
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 224 896 −16 326
  5.2 Ostatní závazky 125 705 7 202
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 257 386 −10 115
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 301 358
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 992 −169
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 9 992 −169
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 138 0
10 Ostatní závazky 237 606 4 575
11 Účty přecenění 360 413 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 104 419 0
Pasiva celkem 4 633 963 12 597