Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

7. septembra 2018
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 373 202 −1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 317 000 197
  2.1 Pohľadávky voči MMF 73 955 14
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 243 046 183
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 705 −61
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 194 1 179
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 194 1 179
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 742 700 1 082
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 617 1 077
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 739 048 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 35 5
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 408 558
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 858 068 9 523
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 602 571 9 522
  7.2 Ostatné cenné papiere 255 496 1
8 Dlh verejnej správy v eurách 24 461 0
9 Ostatné aktíva 247 226 119
Aktíva spolu 4 633 963 12 597
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 193 699 685
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 2 048 041 23 249
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 356 426 1 144
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 691 414 22 630
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 202 −525
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 8 367 3 139
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 350 602 −9 124
  5.1 Verejná správa 224 896 −16 326
  5.2 Ostatné záväzky 125 705 7 202
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 257 386 −10 115
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 301 358
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 992 −169
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 992 −169
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 138 0
10 Ostatné záväzky 237 606 4 575
11 Účty precenenia 360 413 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 104 419 0
Pasíva spolu 4 633 963 12 597