Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

7. september 2018
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 373.202 −1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 317.000 197
  2.1 Terjatve do MDS 73.955 14
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 243.046 183
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.705 −61
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.194 1.179
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.194 1.179
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 742.700 1.082
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 3.617 1.077
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 739.048 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 35 5
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 31.408 558
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.858.068 9.523
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.602.571 9.522
  7.2 Drugi vrednostni papirji 255.496 1
8 Javni dolg v eurih 24.461 0
9 Druga sredstva 247.226 119
Skupaj sredstva 4.633.963 12.597
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.193.699 685
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 2.048.041 23.249
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.356.426 1.144
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 691.414 22.630
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 202 −525
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 8.367 3.139
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 350.602 −9.124
  5.1 Sektor država 224.896 −16.326
  5.2 Druge obveznosti 125.705 7.202
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 257.386 −10.115
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 7.301 358
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 9.992 −169
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 9.992 −169
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.138 0
10 Druge obveznosti 237.606 4.575
11 Računi prevrednotenja 360.413 0
12 Kapital in rezerve 104.419 0
Skupaj obveznosti 4.633.963 12.597