Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

7 септември 2018 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 373 202 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 317 000 197
  2.1 Вземания от МВФ 73 955 14
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 243 046 183
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 705 −61
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 194 1 179
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 194 1 179
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 742 700 1 082
  5.1 Основни операции по рефинансиране 3 617 1 077
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 739 048 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 35 5
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 31 408 558
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 858 068 9 523
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 602 571 9 522
  7.2 Други ценни книжа 255 496 1
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 24 461 0
9 Други активи 247 226 119
Общо активи 4 633 963 12 597
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 193 699 685
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 048 041 23 249
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 356 426 1 144
  2.2 Депозитно улеснение 691 414 22 630
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 202 −525
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 367 3 139
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 350 602 −9 124
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 224 896 −16 326
  5.2 Други задължения 125 705 7 202
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 257 386 −10 115
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 301 358
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 992 −169
  8.1 Депозити, салда и други задължения 9 992 −169
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 138 0
10 Други задължения 237 606 4 575
11 Сметки за преоценка 360 413 0
12 Капитал и резерви 104 419 0
Общо пасиви 4 633 963 12 597